MŠ Lipová‎ > ‎

INFORMACE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

         POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ V MŠ ŠENOV (UVEDENO TAKÉ VE ŠKOLNÍM ŘÁDU MŠ ŠENOV):


-     Rozsah povinného předškolního vzdělávání je dle platné legislativy

      stanoven na 4 hodiny denně. Tento rozsah neplatí v době prázdnin, nebo omezeného      

      provozu MŠ. 

     

 • Ředitelka mateřské školy stanovila dobu povinného vzdělávání od 8:00-12:00 hodin.

 • Zákonný zástupce má povinnost řádně omlouvat své dítě v nepřítomnosti.

  Způsob omlouvání:  Písemně e-mailem: mssenov@seznam.cz

                                   Telefonicky dokanceláře účetní, tel.552321846 nebo702914888

                                   Osobně (vedoucí školní jídelny, nebo učiteli na třídě)

 • Každá nepřítomnost dítěte musí být zapsána do omluvného listu dítěte, který mají učitelé na třídách.

 • Mateřská škola může ve zcela individuálních případech, zejména při časté krátkodobé nepřítomnosti žádat o potvrzení ošetřujícího lékaře. Toto potvrzení je pak součástí omluvenky v omluvném listě.

 • Nepřítomnost delší než 5 pracovních dnů schvaluje ředitelka MŠ na základě písemné žádosti se zdůvodněním, kterou předkládá zákonný zástupce dítěte prostřednictvím učitele, nebo přímo ředitelce MŠ (formulář je na webu MŠ, nebo v kanceláři vedoucí šk. jídelny).

. Individuální vzdělávání:

 

 • Zákonný zástupce má právo individuálního vzdělávání dítěte, které probíhá bez docházky do MŠ. O tomto vzdělávání musí zákonný zástupce informovat ředitelku MŠ v době zápisu a podá si písemnou žádost nejpozději do konce května před začátkem následujícího školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání dítěte.

 • Povinností zákonného zástupce je dostavit se k ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ.

  (nejedná se o zkoušku, ale pouze o doporučení pro další postup ve vzdělávání.)

  Termín pro ověření je stanoven na prosinec.

  Ředitel vyzve zákonného zástupce písemně.

 • Pokud se zákonný zástupce nedostaví a to ani v náhradním termínu, ředitel MŠ rozhodne

  ve správním řízení o ukončení Individuálního vzdělávání a dítě musí nastoupit do MŠ.

  Rozhodnutí nemá odkladný účinek.

    


 

OBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE K POVINNÉMU

PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna věku 5 let je vzdělávání od následujícího školního   

     roku povinné. (Také další rok v případě odkladu školní docházky je povinný)

 

2. Zákonný zástupce se musí dostavit k zápisu do MŠ ve spádové MŠ ( pokud se již dítě

    nevzdělává v jiné MŠ). V opačném případě mi hrozí pokuta.

 

3. Zákonný zástupce dítěte má právo na vzdělávání i v jiné MŠ.

 

4. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné školní docházky, denně

    4 hodiny- v MŠ Šenov jsou stanoveny hodiny od 8:00-12:00 hodin.

    Tato povinnost neplatí v době prázdnin (jarní, letní, podzimní..)

 

5. Zákonný zástupce má povinnost dítě předškolního vzdělávání řádně omlouvat

    (písemně, mailem, telefonicky, osobně). Na třídě budou vedeny omluvné listy dítěte.

   

    V případě nepřítomnosti, přesahující 5 dnů, podává zákonný zástupce písemně žádost o

    uvolnění, ke které se vyjadřuje ředitelka mateřské školy.

 

    Omlouvání dítěte je přesně vymezeno v novém  školním řádu MŠ od září 2017.

 

6.  Jiným možným způsobem povinného vzdělávání dítěte je Individuální vzdělávání.

     Zákonný zástupce dítěte oznámí v době zápisu (nejpozději do konce května) tuto

     skutečnost řediteli školy a podá písemnou žádost o individuální vzdělávání, které

     se uskutečňuje bez docházky dítěte do MŠ.

     Povinnosdtí zákonného zástupce je dostavit se k ověření úrovně osvojování očekávaných

     výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ

     (nejedná se o zkoušku, pouze o doporučení pro další postup ve vzdělávání)

     Termín ověření je stanoven na prosinec ( upřesnění bude na webových stránkách MŠ)

    

      Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření ani v náhradním termínu,

      ředitel MŠ rozhodne ve správním řízení o ukončení individuálního vzdělávání a dítě musí

      nastoupit do MŠ. Rozhodnutí nemá odkladný účinek..

 


 

Ċ
Školka Šenov,
29. 1. 2018 3:44
Comments