MŠ Lapačka‎ > ‎

Aktuality

OD PONDĚLÍ 12.3. DO PÁTKU 16.3 BUDE MŠ LAPAČKA V PROVOZU  POUZE NA JEDNU TŘÍDU (PROVOZ BUDE VE TŘÍDĚ ŽABKY)
Děkujeme za pochopeníMŠ Lapačka od 6.3. do 9.3.2018 uzavřena z důvodu nemoci personálu

Děti je možno přivést na MŠ Lipová do třídy Veverek.Byla ukončena 1. etapa rekonstrukce MŠ. 
2. etapa bude probíhat od května 2018. Bližší informace probereme opět na třídních schůzkách.
Děkuji všem rodičům za vstřícnost. M. Michálková

 
 1. Vždy v pondělí AJ s Mgr.Naděždou Mackovou, jedná se placený kroužek nad rámec ŠVP MŠ
 
2. Zájmové aktivity pro děti- neplacené aktivity v rámci MŠ ( zdravotní, keramika, botanický, předškolák)
 Zájmové aktivity se střídají a střídají se i děti, které si pedagog ze tříd vyzvedává podle aktuální situace.
Aktivity začnou probíhat od října.

 
3. Placené kroužky (jedná se o kroužky nad rámec ŠVP MŠ)
        - do placených kroužků se děti zapisují a to na seznamy, které budou připraveny na modrém stolečku.

          a) Zumba 
          b) Vědecké pokusy
          c) Flétna          d) bojové sporty a sebeobrana


 


4. Odškodňování úrazů dětí v MŠ - staženo z MŠMT
      Odpovědnost za škodu v případě dětí mateřských škol se nadále řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, zejména ustanovením § 422 občanského zákoníku:

                                                                       § 422

 (1) Nezletilý nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezletilost nebo pro duševní poruchu schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled.

            (2) Kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal.

            (3) Vykonává-li dohled organizace, její pracovníci dohledem pověření sami za škodu takto vzniklou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.

 Dojde-li např. k úrazu dítěte v mateřské škole, jedná se o objektivní odpovědnost s možností liberace(zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Celkem jsou možné 4 varianty:

1. nezletilý odpovídá za škodu výlučně sám, jestliže v okamžiku vzniku škody je nezletilý schopen ovládnout své jednání (volní složka) a posoudit jeho následky (rozumová složka) a osoba povinná vykonávat dohled prokáže, že náležitý dohled nezanedbala (právnická osoba vykonávající činnost školy se vyviní z odpovědnosti);

2. nezletilý odpovídá za škodu (jsou dány kumulativně a plně složky rozumová a volní - viz výše) a společně a nerozdílně s ním ten, kdo je povinen vykonávat nad nezletilým dohled (v případě, že se právnické osobě vykonávající činnost školy nepodaří prokázat, že náležitý dohled nebyl zanedbán);

3. výlučně odpovídá osoba povinná vykonávat dohled (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnické osobě vykonávající činnost školy se nepodaří vyvinit se z odpovědnosti);

4. za škodu není nikdo odpovědný (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnická osoba vykonávající činnost školy se odpovědnosti zprostí tím, že prokáže, že náležitý dohled nebyl zanedbán).

       Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se právnické osoby mohou, ale nemusí pojistit Ċ
Školka Šenov,
16. 1. 2018 4:29
Comments